Kontakt telefoniczny : pon, wt, czw, pt 8:00-16:00 |   środa 10:00-18:00 |   telefon: 22 851 66 26

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – ALTUS HOUSE Tomasz Sołtysiak z siedziba w Warszawie informuje, że:

 

I. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTUS HOUSE Tomasz Sołtysiak z siedzibą w Warszawie, pod adresem - Al. J. Waszyngtona 53A lok. 19, 04-074 Warszawa, NIP 5342089307 („Administrator ”).

 

II. Dane kontaktowe Administratora

 

Z Administratorem można się skontaktować:

1. telefonicznie: 22 851 66 26

2. pod adresem e-mail: RODO@altushouse.pl

3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Al. J. Waszyngtona 53A lok. 19, 04-074 Warszawa.

 

III. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: RODO@altushouse.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Al. J. Waszyngtona 53A lok. 19, 04-074 Warszawa.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych

 

Przetwarzamy Pani/ Pana Dane Osobowe w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a na Pani/Pana żądanie także w celu podejmowania czynności przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia i realizacji – na ww. podstawie prawnej;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych - ponieważ przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora.

 

V. Kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);

2. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

3. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 

VI. Prawo do cofnięcia zgody

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: RODO@altushouse.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Prawo do sprzeciwu

 

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: RODO@altushouse.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej.

 

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

IX. Okres przechowywania Danych Osobowych

 

Pani/Pana dane Administrator będzie przetwarzać:

1. w celu wykonania umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

4. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

X. Prawa osób, które udostępniły Dane Osobowe

 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej pod adres email: RODO@altushouse.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień, Administrator zobowiązany jest odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

 

XI. Informacja o dobrowolności podania Danych Osobowych

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.