Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest ALTUS HOUSE Tomasz Sołtysiak z siedzibą w Warszawie,
  al. Jerzego Waszyngtona 53A lok. 19, 04-074 Warszawa, NIP 534-208-93-07, REGON 140736356.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)
  lub współpracowników (zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) Administratora.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych
  do celów kolejnych rekrutacji. Wówczas Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 1 rok, a następnie niezwłocznie usunięte.
 4. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie 3.,
  w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej jako ?RODO?) w zakresie danych niezbędnych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, w tym
   w szczególności wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 22? kodeksu pracy),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie innych danych niż wyżej wskazane, które dobrowolnie przekazują Państwo Administratorowi, przez co wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, która może być w każdym czasie odwołana,
  3. art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przekazywanych przez Państwa
   z własnej inicjatywy danych szczególnych kategorii o których mowa
   w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, która może być w każdym czasie odwołana.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w punkcie 5. lit. a jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.
 8. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych do celów kolejnej rekrutacji, Państwa dane zgromadzone w niniejszej rekrutacji przechowywane będą do zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych.
 10. Mają Państwo także prawo do:
  1. przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jeżeli Państwa dane osobowe mają być wykorzystywane przez Administratora do celów kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie
w jednym z dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora ALTUS HOUSE Tomasz Sołtysiak z siedzibą w Warszawie podanych dla celów aktualnej rekrutacji także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszych rekrutacji.