• Al. Waszyngtona 53A/19, Warszawa

Akty Prawne

Kodeks Cywilny

Prawo budowlane

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie